MDIF-1001通话接口

   MDIF1001是集线和2/4线转换器,可完成两线系统(Partyline、两线音频)和四线系统(摄像机、四线音频)的对接,同时能实现多达10台摄像机的集线和分配。


·          支持两个独立通道音频的2-4线转换;

·          支持10路摄像机音频输入——MAIN(4-wire)和MANI(卡侬公头)集线输出;

·          支持1路MAIN(4-wire)或MANI(卡侬公)输入——10路摄像机音频分配输出;

·          每通道配备独立电平调节旋钮,可对通道输入输出电平进行调节;

·          可通过接入耳机配合多路开关对指定通道进行监听测试;

·          支持平衡(带隔离)或非平衡四线音频输入输出;

·          支持双AC84~265V输入;

·          具备MAIN和SLAVE两个平行通道的2-4线转换接口;

·          冗余电源,4线输入输出均采用电气隔离,能对设备起到保护作用。设备使用本地交流供电,传输线缆为两芯屏蔽电缆。